ارزش هاي سازمان | بهمن موتور
ارزش هاي سازمان

ارزش هاي سازمان

ارزش هاي سازماني شركت بهمن موتور

  •      يادگيري، دانايي‏ محوري و شايسته ‏سالاري جهت حفظ و توسعه سرمايه ‏هاي انساني
  •      نتیجه ‏گرایی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد
  •      اعتماد متقابل با ذی نفعان و احترام به باورها و هنجارهای اجتماعی
  •      رعايت استانداردها، قوانين و مقررات
  •      مشتري‏ مداري و ارزش‏ افزايي براي كليه ذي‏ نفعان
  •      توسعه همکاری های تجاری
  •      نوآوري و بهبود مستمر فرآيندها و مدیریت مبتنی بر واقعیت ها
  •      کار تیمی و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی
  •      انعطاف پذیری در انجام فعالیت ها