اعضای هیئت مدیره بهمن موتور | بهمن موتور
اعضای هیئت مدیره بهمن موتور

اعضای هیئت مدیره بهمن موتور

اعضای هیئت مدیره شرکت بهمن موتور به شرح ذیل می باشد:


  1. مرتضی شفیعی (رئیس هیئت مدیره)

  2. حمیدرضا داودزاده (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)

  3. علی پور ابراهیم آبادی (نائب رئیس هیئت مدیره )

  4. محمد ضرابیان (عضو هیئت مدیره)

  5. یوسف جوانگروه (عضو هیئت مدیره)